loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from An Giang to Sai Gon > Hue Nghia Bus ticket from Chau Doc to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Hue Nghia bus tickets from Chau Doc - An Giang to Sai Gon

: 31 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 25/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
03:00
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
11:00
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 03:30 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
03:30
• CD. Châu Đốc
7h30m
11:00
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
13:00
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 05:30 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• CD. Châu Đốc
7h30m
13:00
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
14:30
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 07:00 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• CD. Châu Đốc
7h30m
14:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• CD. Châu Đốc
7h
15:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• CD. Châu Đốc
6h30m
16:00
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• CD. Châu Đốc
6h
15:30
• Trạm An Sương
*Belongs to 09:30 27-03-2023 Tinh Bien - Binh Duong trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• CD. Châu Đốc
7h10m
17:10
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:50
• CD. Châu Đốc
7h30m
18:20
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 08:00 27-03-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
20:30
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 13:00 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• CD. Châu Đốc
7h30m
20:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
14:30
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
22:30
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 15:00 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• CD. Châu Đốc
7h30m
22:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
00:30
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 17:00 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• CD. Châu Đốc
7h30m
00:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
02:30
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 19:00 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• CD. Châu Đốc
7h30m
02:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• CD. Châu Đốc
7h
03:00
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
05:00
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 21:30 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:20
• CD. Châu Đốc
7h30m
04:50
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 18:30 27-03-2023 Ha Tien - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• CD. Châu Đốc
7h30m
05:00
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• CD. Châu Đốc
7h
04:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
05:30
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 22:00 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• CD. Châu Đốc
6h
03:30
• Trạm An Sương
*Belongs to 21:30 27-03-2023 Tinh Bien - Binh Duong trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• CD. Châu Đốc
7h30m
05:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• CD. Châu Đốc
6h30m
04:30
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• CD. Châu Đốc
7h10m
05:10
• SG. Sài Gòn
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Chùa Bà Châu Đốc
8h
06:30
• SG. Sài Gòn
*Belongs to 23:00 27-03-2023 Chau Doc - Sai Gon trip
No prepayment required