Hai Tram bus

Compare bus fares and schedules of Hai Tram Bus with others

Easy to book the Buses of Hai Tram

Journey Price
Saigon to Vung Tau - Ba Ria-Vung Tau 11 buses / day
Vung Tau - Ba Ria-Vung Tau to Saigon 14 buses / day

Hai Tram bus Address

 Headquarter: Ap Nhan Tri, xa Xuyen Moc, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu