loading

   Phuc Hai Bus

   Headquarter: 73 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7

   (394)
   Vé Xe Rẻlogo vexereDownload Vexere app to receive reminders about your trips, track your bus location and enjoy other promotions!

   Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided error_outline

   Check Phuc Hai bus routes

   From 200k at Vexere
   from Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk to Đà Lạt
   From 200k at Vexere
   from Đà Lạt - Lâm Đồng to Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
   From 300k at Vexere
   from Pleiku to Đà Lạt
   From 200k at Vexere
   from Đắk Lắk to Lâm Đồng

   Phuc Hai bus Information

   Xe Phúc H£i i à L¡t të Buôn Mê ThuÙt

   Phúc H£i là hãng xe gi°Ýng n±m nÕi ti¿ng trên tuy¿n °Ýng të Buôn Mê ThuÙt i à L¡t. Nhà xe Phúc H£i i à L¡t luôn không ngëng n× lñc hoàn thiÇn và ngày càng nâng cao ch¥t l°ãng dËch vå Ã áp éng °ãc nhu c§u cça hành khách.

   SÑ iÇn tho¡i, Ëa chÉ và các iÃm ón/tr£ cça nhà xe Phúc H£i

   Vn phòng

   iÃm ón/tr£ cça nhà xe Phúc H£i t¡i Buôn Mê ThuÙt: B¿n xe phía B¯c Buôn Mê ThuÙt.

   Ëa iÃm ón/tr£ khách t¡i Buôn Mê ThuÙt

   iÃm ón/tr£ cça nhà xe Phúc H£i t¡i à L¡t: Vn phòng à L¡t - 73 Xô Vi¿t NghÇ T)nh, à L¡t.

   Ëa iÃm ón/tr£ khách t¡i à L¡t

   iÃm ón/tr£

   Nhà xe có thà h× trã ón/tr£ khách t¡i các iÃm:

   1. iÃm ón

   • Nhà xe ch°a h× trã trung chuyÃn t­n n¡i t¡i Buôn Mê ThuÙt.

   • Có nh­n ón/tr£ khách dÍc °Ýng xe ch¡y.

   1. iÃm tr£

   • Có h× trã trung chuyÃn khách t¡i à L¡t và ón/tr£ t¡i mÙt sÑ iÃm dÍc °Ýng xe ch¡y.

   SÑ iÇn tho¡i ·t vé xe Phúc H£i i à L¡t

   B¡n có thà liên hÇ tÕng ài 1900 888684 à °ãc nhân viên h× trã ·t vé nhanh nh¥t.

   Mua vé xe Phúc H£i i à L¡t nh° th¿ nào?

   B°Ûc 1: Truy c­p vào website/éng dång VeXeRe.

   B°Ûc 2: Nh­p iÃm i, iÃm ¿n, ngày khßi hành và chÍn "Tìm Chuy¿n".

   B°Ûc 3: ChÍn hãng xe và giÝ khßi hành phù hãp, sau ó ti¿n hành ·t vé.

   B°Ûc 4: ChÍn vË trí mong muÑn, iÃm ón, iÃm tr£ và nh­p thông tin hành khách.

   B°Ûc 5: Xác nh­n l¡i thông tin vé.

   B°Ûc 6: ChÍn hình théc thanh toán vé phù hãp.

   B°Ûc 7: Thanh toán vé và chÝ lên xe.

   MÙt sÑ l°u ý

   Sau b°Ûc thanh toán, thông tin chuy¿n i s½ °ãc gíi ¿n email và sÑ iÇn tho¡i ã ng ký. Óng thÝi, nhà xe nh­n ngay thông tin khách hàng ·t vé, £m b£o giï úng ch× b¡n ã ·t.

   N¿u i t¡i Vn phòng, b¡n vui lòng có m·t tr°Ûc kho£ng 30 phút giÝ xe xu¥t b¿n à chu©n bË lên xe. 

   Trong tr°Ýng hãp có thay Õi thông tin ho·c g·p sñ cÑ, b¡n vui lòng liên hÇ tÕng ài 1900 969681 (7h-23h) trong thÝi gian sÛm nh¥t à °ãc h× trã kËp thÝi.

    

   T£i ngay App VeXeRe Ã t­n h°ßng nhiÁu tiÇn ích Ùc áo cho chuy¿n i trÍn v¹n h¡n

   Xem thêm thông tin các hãng xe cùng tuy¿n °Ýng và ·t vé vÛi giá th¥p nh¥t t¡i VeXeRe.com

   Xe i à L¡t të Buôn Mê ThuÙt

   Xe i Buôn Mê ThuÙt të à L¡t