Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading

   Tang Tin Bus

   Headquarter: Chợ Gám, X. Xuân Thành

   (9)
   banner flash sale
   Vé Xe Rẻlogo vexereDownload Vexere app to receive reminders about your trips, track your bus location and enjoy other promotions!

   Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided error_outline

   Get discounts when booking at Vexere

   Coupon code FS180624VXR10
   10% off for trip departs from 12:00 • Tue, Jun 18
   info

   Check Tang Tin bus routes

   From 170k at Vexere
   from Nghệ An to Bắc Ninh
   from Sài Gòn to Kon Tum
   From 170k at Vexere
   from Bắc Ninh to Nghệ An - Quỳnh Lưu
   from Sài Gòn to Nghệ An - Quỳnh Lưu

   Tang Tin bus Information

   Yên Thành - Hà NÙi - B¯c Ninh là chuy¿n i quen thuÙc cça nhà xe Tng Tín. à áp l¡i sñ tin t°ßng và çng hÙ cça ông £o bà con trong suÑt thÝi gian qua, Tng Tín không ngëng nâng cao chât l°ãng dËch vå cing nh° cam k¿t méc giá c¡nh tranh nh¥t. Sñ hài lòng cça hành khách là Ùng lñc cho sñ phát triÃn cça chúng tôi. Hãy ¿n vÛi Tng Tín à có nhïng tr£i nghiÇm thú vË.