Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading

   Tho Muoi Bus

   Headquarter: Phố Quán Chua, Thọ Vực

   (7)
   banner flash sale
   Vé Xe Rẻlogo vexereDownload Vexere app to receive reminders about your trips, track your bus location and enjoy other promotions!

   Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided error_outline

   Get discounts when booking at Vexere

   Coupon code FS040624VXR10
   10% off for trip departs from 12:00 • Tue, Jun 04
   info

   Check Tho Muoi bus routes

   from Bình Dương - Thủ Dầu Một to Thanh Hóa
   from Sài Gòn to Vinh
   from Sài Gòn to Nghệ An - Quỳnh Lưu
   from Bình Dương - Thủ Dầu Một to Nghệ An - Quỳnh Lưu

   Tho Muoi bus Information

   Nhà xe ThÍ M°Ýi Thanh Hoá là nhà xe có r¥t nhiÁu nm kinh nghiÇm trong dËch vå v­n t£i hành khách, ho¡t Ùng trên tuy¿n °Ýng Thanh Hóa i c£ miÁn B¯c và miÁn Nam: Hà NÙi, Thái Nguyên, L¡ng S¡n, Sài Gòn, Bình D°¡ng... và i ngang qua các TÉnh NghÇ An, à Nµng… Bßi th¿ nên nhà xe ThÍ M°Ýi thñc hiÇn ón và tr£ khách cho nhïng ai có nhu c§u i qua nhïng Ëa ph°¡ng này.